Odborná činnost

Kvalifikační práce
 

 • KŘÍŽ, Václav. Zur deutsch geschriebenen Korrespondenz Erzherzog Ferdinands II. von Tirol als Statthalter in Böhmen (1547–1567) aus sprachhistorischer Perspektive. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2019. Vedoucí práce: PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D.

 • KŘÍŽ, Václav. Die Stadt Winterberg und ihre Umgebung im Spiegel der deutsch geschriebenen Urkunden des Fürstengeschlechtes von Eggenberg aus der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2016. Vedoucí práce: PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D.
   

 • Rozpracovaný disertační projekt:
  Die Prager deutsche Kanzleisprache des 16. Jahrhunderts, mit besonderer Berücksichtigung von Kanzlei der Böhmischen Kammer Ferdinands I. von Habsburg.K pražskému německému jazyku kanceláří 16. století, se zvláštním zřetelem na kancelář České Komory Ferdinanda I. Habsburského. [Školitelka: 
  PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D.]

Publikace
 

 • KŘÍŽ, Václav. Auswahlbibliographie von Doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. – In: KLOUDOVÁ, Věra; ŠEMELÍK, Martin; RACOCHOVÁ, Alžběta; KOPTÍK, Tomáš (Hrsg.). Spielräume der modernen lexikographischen Forschung. Prag: Karolinum, 2021 (v tisku).

 • KŘÍŽ, Václav. Diachrone Sektion des Instituts für germanische Studien oder Eine Initiative der Prager Germanistik zur deutschen Sprache in den böhmischen Ländern. – In: brücken 27/2. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2020. S. 103–105.

 • KŘÍŽ, Václav. PRAGESTT IX 29. – 30. 3. 2019. – In: Časopis pro moderní filologii 101/2. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2019. S. 246–248.

 • JAKUBCOVÁ, Lucie; KŘÍŽ, Václav. Biblon – Online bibliografie k výzkumu německého jazyka v českých zemích. – In: Sborník archivních prací 68/2. Praha: MV ČR, 2018. S. 466–471.

Příspěvky na konferencích a workshopech

 • KŘÍŽ, Václav. Zum Staatlichen Gebietsarchiv (SOA) Třeboň / Wittingau. Workshop "Deutsch am Hof der Rosenberger". Třeboň: Státní zámek Třeboň, 5. 5. 2019.

 • KŘÍŽ, Václav. Zeichnen mit Dürer oder Frühneuhochdeutsch erleben. Přednáškový cyklus Diachronní sekce ÚGS FF UK. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 12. 12. 2018.

 • KŘÍŽ, Václav. Luther für Anfänger. Přednáškový cyklus Diachronní sekce ÚGS FF UK. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 18. 4. 2018.

 • KŘÍŽ, Václav; JAKUBCOVÁ, Lucie. BIBLON: Online-Bibliografie zur Erforschung der deutschen Sprache in den böhmischen Ländern. Prager Germanistische Studierendentagung – PRAGESTT. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 23. 3. 2018.

 • KŘÍŽ, Václav; JAKUBCOVÁ, Lucie. BIBLON. Představení projektu BIBLON: Online bibliografie k výzkumu německého jazyka v českých zemích. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 14. 12. 2017.

 • KŘÍŽ, Václav. Zur Textologie und Pragmatik der Urkunde Karls IV. vom 26. 3. 1357: Sign. D Nr. 316, Landesarchiv Karlsruhe. Workshop "Deutsche Sprache der schriftlichen Kultur in Böhmen im 14. Jh.". Karlštejn: Státní hrad Karlštejn, 24. 9. 2017.

 • KŘÍŽ, Václav. Zum Schreibusus der Eggenberger Hofkanzlei in der 2. Hälfte des 17. Jh. Prager Germanistische Studierendentagung – PRAGESTT. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 25. 3. 2017.

Grantové projekty a výzkumné záměry

 • KŘÍŽ, Václav; JAKUBCOVÁ, Lucie. BIBLON: Online bibliografie k výzkumu německého jazyka v českých zemích. Vnitřní grant Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (VG FF UK 2017). Vedení: Mgr. et Bc. Lucie Jakubcová.

Pedagogická činnost

 • KŘÍŽ, Václav. Raně novověká paleografie [AAH500226]. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, ZS 2021/22 [suplovaná výuka].

 • KŘÍŽ, Václav. Lesen und Übersetzen deutsch geschriebener Texte des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit [ADE511023]. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, ZS 2021/22.

 • KŘÍŽ, Václav. Praktische Grammatik II. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, LS 2021.

 • KŘÍŽ, Václav. Čtení německých textů 17. století. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, ZS 2020/21.

 • KŘÍŽ, Václav. Einführung in die Sprachgeschichte des Deutschen: Mittelhochdeutsch – Frühneuhochdeutsch. Köln: Universität zu Köln, IDSL II, 21.–25. 9. 2020; 16.–20. 9. 2021 [blokový seminář].

Další odborná a umělecká činnost

 • KŘÍŽ, Václav. Historiolingvistická rekonstrukce raněnovohornoněmeckého mluveného slova Ladislava Pohrobka pro filmovou sérii Mrtví králové (2021). České Budějovice: Adler FILM, 2020 (ČR). 

 • KŘÍŽ, Václav. Historiolingvistická rekonstrukce středobavorského germánského dialektu pol. 7. stol. pro film SLOVAN (2021). Praha, Klatovy: Clamor FILM, 2020 (ČR). Online (ukázka).

NĚMECKÝ JAZYK V ČESKÝCH ZEMÍCH

Německý jazyk se do českých zemí dostává společně s první vlnou německé kolonizace na konci 12. a počátkem 13. století.
Výrazný nárůst německy psaných textů spadá do poloviny 14. století, kdy se české země dostávají do popředí evropské politiky
v souvislosti s Prahou jako centrem Svaté říše římské.

Výzkum němčiny v českých zemích patří mezi tradiční disciplíny
české germanistiky. V současné době se zaměřuji zejména na oblast Čech 
období pozdního středověku a raného novověku.